0 Shares 41 Views

Samsung Myanmar မွ ဆန္းးသ္္ထးးသ့္္ နသ္းးသထမမထးးပါဝ္္းပး ေသမး ်းႏန္းခမ ်းထေးထGalaxy A Series သမတ္ဖုန္းးသ္မမထးးထး မန္မထ ုဝ္ဝ တ္ဝ္ သတဝ္မ တ္ဆက

Apr 11, 2019
0 41

Galaxy A10 ွဝ့္္A20 တ ု႔တ္ဝ္ခမ တ္ဆက္လုး္ေဆထဝ္မ်းႏမမထးးထး ေခမထေမ္ေလ္႕္ကယသ္ထခမ တ္ဆက္ေးး ုဝ္မသ့္္မ႐ွိွ မ ဖသ္လ ုးး္ေးထ လုး္ေဆထဝ္ခမက္မမထးးပါဝ္းသ္္။


Samsung Myanmar မွ ေသမး ်းႏန္းခမ ်းထ းပး သ္မ္းေဆထဝ္ရသ္ မဝ့္္ေးထ ဖုန္းမမထးက ု
း ုးသ္ လ ုးယမမထးးတ္က္ ေနထက္ဆ ုးေးဆမမ ်းဆက္းသ္Galaxy A Series သမတ္ဖုန္းးသ္မမထး ဖသ္ေးထ Galaxy A10 ွဝ့္္ Galaxy A20 က ု႕ေန႔မ တ္ဆက္လ ုက္းသ္္။ Galaxy A10 ွဝ့္္ Galaxy A20 တ္ဝ္ ၾကထရွသ္ခ ေးထ ဘက္္ရပ၊ သ္မ္းေဆထဝ္ရသ္ မဝ့္္ ကဝ္မရထ ွဝ့္္သ္ မက္နသ္ေ မထဖ္႕္ရထ မမက္ ွထ းဝ္းသရွ းသ့္္ဖုန္းတသ္လ ုးးတ္က္မရွ မ ဖသ္လ ုးး္ေးထ နသ္းးသထမမထး ္သ့္္း္ဝ္းေးး္ထးးသ္္။


“သမတ္ဖုန္းတပ္္ဝ္ဆန္းးသ္မ်းႏေတ္မွထ ဥပးေဆထဝ္လမက္ရွ တ ့္ Samsung းေနန ႔ လယတ ုဝ္းးတ္က္ း ွသ္းထရ းသ့္္သ ုတ ့္တပ္္ဝ္ဆန္းးသ္မ်းႏမမထးက ု ေးးသ္မ္းး္ထးမ႕္လ ု႔ ကတ း်ခမဝ္းပတ႕္္။ း ု႔ေးထ္လသ္းး လယတ ုဝ္းမွထ မတယသပတ ့္ ႀက ်က္ ွသ္းက္မ်းႏေတ္၊လ ုးး္ခမက္ေတ္ရွ တ႕္ဆ ုတထက ုလသ္း ကၽ္န္ေတထ္တ ု့္နထးလသ္္ထးးပတ႕္္။ ဒပ ွသ္မွထေတထ့္ ကၽ္န္ေတထ္တ ု႔ို႔ထ Galaxy J Seriesမွ ေသမး ွုန္းး ုခမ ်းထ္းပး း ုေခတ္မပေးထ A Series က ု ေ းထဝ္းလ ္ုတ္လုး္္ထးးပတ႕္္။ Samsung Galaxy A Series ို႔ထ
မမ ်းဆက္းသ္လယဝ႕္ေတ္းတ္က္ တပ္္ဝ္ဆန္းးသ္္ထးတ ့္ဖုန္းေတ္က ု းးဝ့္္ေတထ္ဆ ုးေသမးမမထးန ႔ း ုးသ္ ခ္ဝ့္္ရရွ ဖ ု႔းတ္က္ဖန္တပး္ုတ္လုး္္ထးးပတ႕္” ို႔ု Samsung Myanmar ၏ Head of IT and Mobile Group က ုဇထနသ္ါဝ္း္က္မွ ေ းထၾကထးးသ္္။


“းခုဆ ုရဝ္ လယေတ္ို႔ထ းယတ ု႔းေတ္႔းႀက ုေတ္က ု ဘ႕္လ ု ဖန္တပးမွမေ၀ၾကမလ ဆ ုတထကသ္းပး
းခမဝ္းခမဝ္းဆက္း္႕္ေနၾကး ုေတ္ေ းထဝ္းလ လထၾကတထက ု ေတ္႔ရတ႕္္။ လယေတ္ို႔ထ းခုေနထက္း ုဝ္းမွထဆ ု းယတ ု႔ရ ေဘ၀း ုသ ေတ္က ုမွမေ၀ၾကတ႕္္။ ရ ုက္႕ယမွတ္တမ္းတဝ္ၾကတ႕္္။ းခမဝ္းခမဝ္းး ုဆက္း္႕္လထၾကတ႕္္။ တ ုက္ရ ု္က္္ုတ္လလဝ့္္မ်းႏေတ္ လုး္လထၾကတ႕္္။

းခုလု မမ ုး ေသမး ်းႏန္းးဝ့္္ေတထ္တ ့္ Galaxy A10 ွဝ့္္ A20 သမတ္ဖုန္းမမထးန ႔းတယ း ုးသ္ းယေတ္ို႔ထ story ေတ္ မွမေ၀လထနု ဝ္မ႕္္။ မ းထးသု၊းုယဝ႕္ခမဝ္းေတ္ရ ေ တ ုက္ရ ုက္္ုတ္လလဝ့္္မ်းႏေတ္မွထလ းပ၀ဝ္ ုဝ္လထမ႕္္။ း ့္လ ုနသ္းန ႔ း ုးသ္ းယေတ္ို႔ထ သသ္မွန္ရ ုးးထး္းပး း ုမ ုးဓ းၸပ႕္ းသ့္္သ ုတ ့္ခမ တ္ဆက္မ်းႏေတ္က ု ဖန္တပးလထ ုဝ္မွထ ဖသ္းပတ႕္” ို႔ုက ုဇထနသ္၀ဝ္း္က္မွ ဖသ့္္သ္က္ေ းထၾကထးးသ္္။


Galaxy J Series မွ Galaxy A Series း ု႔ေ းထဝ္းလ ္ုတ္လုး္လ ုက္ ခဝ္း ဖဝ့္္ း ုးသ္ းယမမထးးေန ွဝ့္္ တပ္္ဝ္ဆန္းးသ္္ထးးသ့္္မရွ မ ဖသ္လုး္ေဆထဝ္ခမက္မမထးက ု းး ုး း် ု ဝ္မွထ ဖသ္္းပး း ုးသ္ းယမမထး၏ လ ုးး္ခမက္းေလမထက္းဝ့္္ေတထ္းသ့္္ ဖုန္းးမမ ်းးသထး းထးး ုမ ုလ္႕္ကယသ္ထေရ္းခမ႕္ ုဝ္မသ္ ဖသ္းသ္္။ Galaxy A Series းသ္ းခမ န္မေရ္း ခမ တ္ဆက္ မွမေ၀န ုဝ္မသ့္္ လုး္ေဆထဝ္ခမက္မမထးက ု္သ့္္း္ဝ္း္ထး္းပး လက္ေတ္႔ဘါ ွဝ့္္္း္တယကမသ္ထ ခမ တ္ဆက္မွမေါ ုဝ္ေသရန္ဖန္တပး္ထးးသ္္။

Galaxy A10• Galaxy A10 တ္ဝ္ ၆.၂ လက္မ HD+ မမက္ ွထ းဝ္းပ၀ဝ္္းပး း ုးသ္ းယမမထးးထး းဆ ုးးသမ ့္ V မမက္ ွထ းဝ္းေတ္႔းႀက ုက ု ေးးသ္မ္းန ုဝ္မသ္ ဖသ္းသ္္။ းဆ ုးးသမ ့္မမက္ ွထ းဝ္္သ့္္း္ဝ္းေးး္ထးေးထေၾကထဝ့္္ မမက္ ွထ းဝ္ းရ္႕္းသထးး ုမ ုႀကပးမထးလထ္းပး း ုးသ္ းယမမထးးေန ဖဝ့္္ သ္ မက္နသ္ေ မထဖ္႕္ရထ ၾကသ့္္ရ်းႏမ်းႏးေတ္႔းႀက ုက ု ခ သထး ုဝ္မသ္ ဖသ္းသ္္။ းဆ ုးပ ဖုန္းးသ္

ဂ မ္းကသထး ခဝ္း၊ ဗ္ပဒပ႕ ုၾကသ့္္ ခဝ္း ွဝ့္္ တသ္ခမ န္တသ္းတ္ဝ္ လုး္ဝန္းမမထးသ္ထ လုး္ေဆထဝ္ ုဝ္ ခဝ္းတ ု႔တ္ဝ္ သ ္ထးရေလထက္ေးထဖုန္းတသ္လ ုး ဖသ္းသ္္။
• ဓထတ္း ုး ုရ ုက္ကယးရန္းတ္က္လသ္း 13MP ရွ ေးထ းေနထက္ကဝ္မရထးထး ္သ့္္း္ဝ္းေးး္ထး္းပး 5MP ရွ ေးထေရွေကဝ္မရထးပ၀ဝ္းသ္္။
• Galaxy A10 းသ္ Octa-core Exynos 7884 Processor းပ၀ဝ္းသ့္္းတ္က္ တသ္ ဝ မ္ေးထ သ္မ္းေဆထဝ္ရသ္ွဝ့္္ ေကထဝ္းမ္န္ေးထတ ု႔ းန္မ်းႏတ ု႔က ု ေးခမထေသမသ္ ဖသ္းသ္္။

• RAM 2GB ွဝ့္္Internal Storage 32GB းပ၀ဝ္္းပး 512GB း္ းပ၀ဝ္ေးထ micro SD card က ုးပ တ ုးခမ ႔းး ုး း် ုဝ္မသ္ ဖသ္ကထဘက္္ရပ3,400 mAh းပ၀ဝ္္းပး Face Unlock က ုးး ုး း်္ထးးသ္္။

• Galaxy A10 က ု ေခမထမ္တ္ေတထက္ေ းထဝ္္းပး လက္းတ္ဝ္း္မ ္မ သ္ထ က ု္ဝ္ေဆထဝ္္ထးန ုဝ္းသ့္္က ု႕္္သ္ ဖဝ့္္ဖန္တပး္ထးးသ္္။


Galaxy A20
• Galaxy A20 းသ္ A10 ္က္ းရ္႕္းသထးးနသ္းဝ႕္ႀကပးမထး္းပး းဆ ုးးသမ ့္ V မမက္ ွထ းဝ္ေၾကထဝ့္္ း ုမကမ႕္ းန့္္သ္ထၾကသ့္္ရ်းႏ ုဝ္မသ္ ဖသ္းသ္္။ ဖုန္း၏ းသ္န္း ွသ္ဖက္း းသ့္္ ၆.၄ လက္မ HD+ Super AMOLED မမက္ ွထ းဝ္းသ္ း ုးသ္ းယမမထးက ုး ုမ ုနသ္ေ မထဖ္႕္ရထ မဝ္က္ဝ္းးေတ္႔းႀက ုက ု ေးးသ္မ္းမသ္ ဖသ္းသ္္။

• A20 ၏ ႀကပးမထးေးထမမက္ ွထ းဝ္းသ္ ဂ မ္းကသထး ခဝ္း၊ ဗ္ပဒပ႕ ုၾကသ့္္ ခဝ္း ွဝ့္္ တသ္ခမ န္တသ္းတ္ဝ္ လုး္ဝန္းမမထးသ္ထလုး္ေဆထဝ္ ုဝ္ ခဝ္းတု ႔တ္ဝ္သ ခမ န္မပေးထဝ္ဖန္တပး း်လုး္္ထးးသ္္။

• Galaxy A20 တ္ဝ္ 13MP ွဝ့္္ 5MP ရွ ္းပး လယးထးတသ္ဥပး၏ မမက္လ ုး ွဝ့္္ းမွန္တက႕္ မဝ္ေတ္႔ရးသ့္္းတု ဝ္း ရ ုက္ကယး ု္ဝ္ေးထback ကဝ္မရထ ွသ္လ ုးးပ၀ဝ္းပးသ္္။ (include front camera 8MP) ္ ု့္း းဝ္ wide camera ွဝ့္္းးသ္္း္မ ္သ့္္း္ဝ္း္ထးေးထ လုး္ေဆထဝ္ခမက္မမထးးပ၀ဝ္းသ့္္းတ္က္ ေးမထ္ရလဝ္သရထ းေတ္ေးႀက ုမမထးက ု ရရွ ေသမသ္ ဖသ္းသ္္။

Galaxy A20 ၏ Ultra-wide angle camera က းဝ္၏ကမထၻက ု မဝ္ေတ္႔ရးသ့္္းတ ုဝ္း းကန့္္းးတ္မရွ
ရ ုက္ကယးေသ ုဝ္မသ္ ဖသ္းသ္္။ ္ု ႔း းဝ္ “Intelligent Switch” လုး္ေဆထဝ္ခမက္ ွဝ့္္းတယ းဝ္၏ ကဝ္မရထမွ Wide Shot Modeးး ုး း် ုဝ္မသ့္္ းခမ န္က ု ခ္ ခထးးႀက း်ေးးမသ္ ဖသ္းသ္္။ ႕ဝ္းဖုန္းတ္ဝ္ 3GB RAM ွဝ့္္ Internal Storage 32GBးပ၀ဝ္းသ့္္း းဝ္512GB း္ းပ၀ဝ္ေးထ micro SD card က ုးပ တ ုးခမ ႔းး ုး း် ုဝ္မသ္ ဖသ္းပးသ္္။

ဘက္္ရပးထး ဖဝ့္္ 4,000mAh ္သ့္္း္ဝ္း္ထးးသ္္။ (15W Adaptive Fast Charging) (Fingerprint & Face Recognition)Samsung းသ္ Galaxy A Series တသ္ခုလ ုးးထး း ုးသ္ းယမမထးးေန ဖဝ့္္ းဆဝ့္္ မဝ့္္ေးထ သမတ္ဖုန္း လုး္ေဆထဝ္ခမက္မမထးက ုး ုမ ုခမ ်းထေးထေသမး ်းႏန္းမမထး ဖဝ့္္ ရရွ ေသ ုဝ္ရန္ ရသ္ရ္႕္္းပး္ုတ္လုး္္ထးရု းထမက Galaxy A10/A20 ၀႕္႕ယးယမမထးးေန ဖဝ့္္ PremiumCare ၀န္ေဆထဝ္မ်းႏ ဖသ္းသ့္္ no worry crack ( ါ႕္႕ယ္းပးခမ န္မွ ၃လးတ္ဝ္း းေရွေမွန္က္ လွမဝ္ မွန္ းန္လ ခမ န္တ္ဝ္ ၄၀ ရထခ ုဝ္ ်းႏန္း း္းက္းထခ္ဝ့္္ရရွ မသ္ ဖသ္းသ္) းသပးသဥ္က ု ခ သထးခ္ဝ့္္ရရွ မသ္ ဖသ္းသ္္။

Galaxy A10/A20 သမတ္ဖုန္းးသ္မ တ္ဆက္မ်းႏ ွဝ့္္းတယSamsung Myanmar းသ္Mytel ွဝ့္္းယးေးပဝ္း္ထးေးထေၾကထဝ့္္Galaxy A10 ွဝ့္္A20 ါ႕္႕ယးယမမထးးေန ဖဝ့္္ း္ယးလက္ေဆထဝ္း ဖသ္လသဥ္ေဒတထးး ုး း်မ်းႏ2GB ွဝ့္္ Mytel ဖုန္းးခမဝ္းခမဝ္းေခဆဆ ုမ်းႏမ နသ္ေးပဝ္း ၂၀၀းထး ၆လ ဆက္တ ုက္ရရွ ုဝ္မသ္ ဖသ္းသ္္။

Galaxy A10 ွဝ့္္A20 သမတ္ဖုန္းမမထးးထး မန္မထ ုဝ္ဝ တသ္၀န္းတ္ဝ္ဧ းပလ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၉ မွသတဝ္၍ ါ႕္႕ယရရွ ုဝ္မသ္ ဖသ္းသ္္။ GalaxyA10 ွဝ့္္A20 တ ု့္းထး းမသ္းေရထဝ္၊ နက္ းထေရထဝ္ ွဝ့္္းနပေရထဝ္တ ု့္ ဖဝ့္္ ေရ္းခမ႕္ါ႕္႕ယ ုဝ္မသ္ ဖသ္းသ္္။

ေသမး ်းႏန္းးေန ဖဝ့္္ Galaxy A10 းထး ၁၈၉,၀၀၀ ကမး္ ဖဝ့္္လသ္းေကထဝ္း၊ Galaxy A20 းထး ၂၅၀,၀၀၀ ကမး္ ဖဝ့္္လသ္းေကထဝ္းးးပးးပးါ႕္႕ယရ႐ွိွ ုဝ္မသ္ ဖသ္းသ္္။

Galaxy A10/A20 Specifications
Galaxy A20 Galaxy A10
Display 6.4-inch, HD+ (720 x 1560) 6.2-inch, HD+ (720 x 1520)
Super AMOLED TFT
Infinity-V Display Infinity-V Display
Camera Rear Main: 13MP, F1.9
Ultra Wide: 5MP, F2.2 (123°)
Main: 13MP, F1.9
Front Selfie: 8MP, F2.0 Selfie: 5MP, F2.0
Body 158.4 x 74.7 x 7.8mm 155.6 x 75.6 x 7.9mm
AP Octa Core (Dual 1.6GHz + Hexa
1.35GHz)
Octa Core (Dual 1.6GHz + Hexa
1.35GHz)
Memory 3 GB RAM 2 GB RAM
32 GB Internal Storage 32 GB Internal Storage
Micro SD slot (up to 512 GB) Micro SD slot (up to 512 GB)
SIM Card Dual SIM (3 slot) Dual SIM (3 slot)
Battery 4,000 mAh (typical)
15W Fast Charging
3,400 mAh (typical)
OS Android 9.0 (Pie) Android 9.0 (Pie)
Biometric
Authentications
Rear Fingerprint, Face Recognition Face RecognitionColor Black, Blue, Red Black, Blue, Red
Design Glossy Plastic Glossy Plastic
Samsung Electronics Co., Ltd. းေၾကထဝ္း
Samsung Electronics Co., Ltd. းသ္ းနထဂတ္က ု ေဖထ္ေဆထဝ္း ုး္ဝ္း ု ဝ္ရန္ သ တ္ကယးဥထဏ္မမထး၊ နသ္းးသထမမထး ဖဝ့္္း ုေဖထ္ေန္းပးတသ္ကမၻထလ ုးတ္ဝ္တပဗ္ပမမထး၊ သမတ္ဖုန္းမမထး၊ Tablet မမထး၊ ါတ္ဆဝ္ ု ဝ္းသ့္္နသ္းးသထ္ုတ္ကုန္မမထး၊ Digital းး ုးးေဆထဝ္းသပသ္းမမထး၊က္န္႕က္ဆက္း္႕္ေရး သနသ္မမထး ွဝ့္္ ဖုန္းတ္ဝ္းမွတ္ဥထဏ္၊ LSI သနသ္၊ Foundry ွဝ့္္ LED solutions မမထးက ု ဖန္တပး္ုတ္လုး္လမက္ရွ းပးသ္္။

း ုမ ု းသ့္္သ ုသ္ထး ရ ွ ု ဝ္ရန္ ွဝ့္္ ေနထက္ဆ ုး္္က္ းတဝ္းမမထး၊ လုး္ေဆထဝ္ခမက္ဆ ုဝ္ရထ ေဆထဝ္းးပးမမထး ွဝ့္္ းတဝ္း္ုတ္ းန္ခမက္မမထးက ု း ရွ ုဝ္ရန္ းတ္က္ http://news.samsung.com း ု႔မို႔ုတ္ http://www.samsung.com/mm/ တ္ဝ္ါဝ္ေရထက္ၾကသ့္္ရ်းႏေလ့္လထ ုဝ္းသ္္။

#Samsung Myanmar

You may be interested

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ Viagra ကို FDA က ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ
NEWS, Science, Tech Update
0 shares0 views

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ Viagra ကို FDA က ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ

Ko Thuya - Jun 26, 2019

အေမရိကန္ အစားအစာနဲ႔ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲမႈဌာနက ၿပီးခဲ့တဲ့ ေသာၾကာေန႔မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ လိင္စိတ္ဆႏၵကို ျမွင့္တင္ေပးတဲ့ ေဆး၀ါး အသစ္တစ္ခုကို ခြင့္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ေဆးရဲ႕ အမည္က Vyleesi ျဖစ္ၿပီး Bremelanotide လို႔လည္း သိၾကပါတယ္။ လိင္စိတ္ဆႏၵ နည္းပါးေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ကူညီေပးႏုိင္မွာ…

Huawei က EMUI 9.1 ရမယ့္ Device မ်ားကို ေၾကညာ
Android, Huawei, HUBS
0 shares7 views

Huawei က EMUI 9.1 ရမယ့္ Device မ်ားကို ေၾကညာ

Ko Thuya - Jun 26, 2019

Huawei က EMUI 9.1 ရမယ့္ Device မ်ားကို ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ အရင္ကလည္း ဖုန္း ၄၉ လံုးကို ေၾကညာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ အဲဒီ ၄၉ လံုးဟာလည္း Incremental Update ကို ရရွိမွာပါ။ EMUI 9.1 ကို…

Gaming Smartphone ဖန္တီးေနတဲ့ Samsung
Android, Gaming, HUBS
0 shares16 views

Gaming Smartphone ဖန္တီးေနတဲ့ Samsung

Ko Thuya - Jun 25, 2019

ဆမ္ေဆာင္းက Gaming Phone တစ္လံုးကို ဖန္တီးေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းမ်ား မၾကာခင္က ထြက္ေပၚခဲ့ဖူးပါတယ္။ အခုလည္း အဲဒီ သတင္းဟာ မတူညီတဲ့ အျခား တစ္ေနရာက ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ Ice Universe က ၀ီဘိုမွာ ဒီသတင္းကို ဖြလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆမ္ေဆာင္းက…

Leave a Comment

Most from this category