48MP ကေ ျာကကကကက်မျာနှစက ်လုံးပါ OPPO F11 Pro က လုံ ပြပက်တကက်းတကက စ်ကကမျေကကးခ

အ ကက်းနှ မက်နှ မက်တကက ပ်လုံမ ပက် ျးက လုံ ထကကထကကမနျှးမနျှး
မ လုံကကကကးစော လုံကက်ပကမည့် 48MP ကေ ျာကကကကက်မျာနှစက ်လုံးပါ OPPO F11 Pro စ်ကဖလုံမကးက လုံ ်က (၃၀) မကက်တကကပြပက်တကကးစေ းကတကက၌ စ်ကကမျေကကးခ လုံကက ပက။


ပ လုံျလုံ မကး စကေ မြပကးပပြာနှကကမည့ျ ပ လုံျ လုံကြကေကျးတမကေ ြ တကကပွကက ကက်ခြျ ြးပါမနှ ပကမည့ျ OPPO F11 Pro ဈကဖလုံမကးဈကကမြကေကးခ ခွကကး အချကးအမြးက လုံ မမကကလုံမွကျ ို့ Myanmar Plaza မနှ OPPO Showroom ျတကကက ကကးပပွို လုံပကပွပး OPPO
်နှ ဖ ်ကကြျးထျးေ ျ အမလုံပပျမနှကက် ျးဖြစကကြ ပကမည့် မလုံပကေ ျကကေ်ျက ာ်က ပ လုံကကအလုံပကစ လုံးအျေကကာနှကကမည့် ဖလုံမကး ပမ ကေ ျက် လုံတို့်ကကမျေကက်၍ ကြ ိုကက်နျှာ်က က် ျးအျး ဖလုံမကး ွှဲပြျေကကးပေးအပကခြကက်းငံ၊ (၄၀,၀၀၀) က ပကဝမကးက ကကမနှ OPPO Bluetooth
Headphone ကကေ ျကကပေးခြကက်းငံ၊ အ်နှ်က်မ ကက်နှ်ကမေးထ လုံးခြကကးာနှကကမည့် ဓျ်ကပ်လုံမ လုံကကကကးခြကက်း ျးပြို လုံပကခွှဲမည့် ပက။

ထ လုံတို့အပြကကOPPO Myanmar ပက်ကြျ်ပမျေကကမနှ ျေ်ျမည့်ပကမည့် ြ်မက်ျမည့်ာနှစက စကက လုံ ကြ ို လုံ ပကမည့်အမေဖြကကမည့်OPPO F11 Pro စ်ကကမျေကကးခ ေ ျ အခ်ကးအမျ်းတကက ပြေခကကာနှကကမည့်မေပကကခြကကးာနှကကမည့် မေ မကကအေ်း ျးဖြကကမည့်ပကခကကး ပကမည့်ခ်ခြကက်း ျး ပြို လုံပကခွှဲမည့် ပက။

OPPO F11 Pro ျတကက ဈကဖလုံမကးအ ျလုံးပွို ကျ ြးအျတကက က ာျကပွမကတို့မနှကကး ကကးေ ြ
ဖလုံမက်း ကကာနျှပြကကထ ေ်တ့ ်လုံးစတွှဲ်သက လုံ ပေးစတ်က်းပကမည့် ကကာနျှပြကကပေပင်ပေါ်၌ အပေါကက ်လုံးဝ်ပါေ ျ Panoramic Screen ာနှကကမည့်၆.၅ကက် ် ကကာနျှပြကကအမတာ်ကအဈးပါမနှ ပက။ F11 Pro ၏ 48MP+5MP ကေ ျာကကကကက်မျာနှစက ်လုံ်းတကကUltra-clear
Image ာနှကကမည့် Ultra-clear Night Mode ပါမနှ ်၍ အကျေကကး ်လုံးပမသခကကးမ လုံကကကက်းသ် ျး ဖမက်ပးာ လုံကက ပက။ ထ လုံတို့အပြကကOPPOF11 Pro ်တကက ဖလုံမကးအပေပင်ပေါ်ာကကအ ာ်က်ဗ လုံ်နှ ထတကက ျေ ျ အထကး တွှဲေ ျကက်သမနှ ပကမည့် Pop Up Selfieကကက်မျစမစက ပကးပါမနှ ပက။

OPPO ဈကဖလုံမကး စကျတကကVOOC 1.0 ထကကျ မစက၂၀ခမကတို့ ပ လုံျ လုံျွမက မကစတြ မြာသမကးပွပကမည့ျ ဖလုံမကးအြးပွပကမည့ျာ လုံကကေ ြ VOOCွအျမကအြး တကကးစမစက 3.0 ပကး ပါမနှ ပက။ F11 Pro ျတကက ပါမနှ ေ ြ 4,000mAh ာကကထမပ ပက ၁၅မမြပခတှှဲကွြ
အ ျလုံးချပွပး ၁၂မမြပကွြ ျပ ပာျ လုံကွပကမည့ျာ လုံကကမမကာနှကကမည့ျ ၅မမြပခတှှဲကွြ ဂ ျကးကဈးာ လုံကကမမကအထ အထြကေကအကကပွို ပက။

စ်ကဖလုံမကး စက်တကက Internal Memory 128GB ROM ာနှကကမည့် 6GB RAM ် လုံတို့ပါမနှ ပကမည့်အပြကက မျေကက ်လုံးပေပင်ပေါ် Android Version 9.0 က လုံ အခြေခ်ပြပး OPPO ်နှ်ပထတကကထျးေ ျ ColorOS 6.0 က လုံ အ ်လုံးပြိုထျးေ ျကြျေကကမည့်ဖလုံမကးအ ်လုံးပြိုမျ်တကကပ လုံ် လုံပြပကမည့်စ်လုံကျေကက်းတမကေ ျ ဖလုံမကးအ ်လုံးပြိုသအေ်တ့အြကိုက လုံမမနှ စေ်ပကဖြစက ပက။

OPPO F11 Pro ်တကကခမ်က်းငံ၊ အပြျာနှကကမည့် အမကကက လုံ မျေစပကထျး ပကမည့် ်လုံးမျေကကစပကမျေကကပြေး Thunder Black ာနှကကမည့်အစ ်ကးာနှကကမည့်အပြျက လုံမျေစပကထျးေ ျ ာနှစကမျေကကစပကမျေကကပြေး Aurora Green ဗက ပကမည့်ာ်ခကကထကကပ လုံ် လုံ မကး စကေ ျအမျေကကပြေးကျ ျ ပဒ လုံကကး ၂ ် ိုးက လုံ မေတးခ ာ်ကာ လုံကက်ပကဖြစက ပက။ အ ကက်းနှ မက်နှ မကပ်လုံမ ပကထကကထကကာနှကကမည့် OPPO F11 Pro က လုံ(၄၉၉,၉၀၀) က ပကဖြကကမည့် ်က (၃၀) မကကမေတို့်နှစ်၍ ြ်မက်ျာ လုံကကက်စကဝမက်းတကက ဝာ်ကာ်ကာ လုံကကပြပး ော်းဈေကကး တာ်ကအ ်က်စက ်လုံး ကကေ ျကကမာ်ကာ လုံကကပါ ပက။

#Oppo Myanmar

%d bloggers like this: