အူရီဒူးျမန္မာမွ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၁ ခုေျမာက္ ႏွင့္ ၁၂ခုေျမာက္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲအား က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

အူရီဒူးျမန္မာသည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ၄င္းတို႔လွဴဒါန္းထားေသာ ၁၁ ခုေျမာက္ ႏွင့္ ၁၂ ခုေျမာက္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ အား က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား အထူးသျဖင့္ မိခင္မ်ား၊ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အဓိကထား၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ရက္ တြင္ တနလၤာရီတိုင္း၊ ထားဝယ္ခရိုင္၊ သရက္ေခ်ာင္းေက်းရြာရွိ ပိန္းေတာေက်းရြာ နွင့္ ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကရင္ႀကီးရြာတို႔၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး တနလၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွ လူမႈေရးရာနွင့္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးဌာမွ ဝန္ႀကီး ဦးဟိုပင္၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္၊ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေစာလုကာ နွင့္ အတူ အစိုးရ အရာရွိမ်ား၊ အားကစား နွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ UNOPS မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေက်းရြာျပည္သူလူထုမ်ားနွင့္ အူရီဒူး ျမန္မာအဖြဲ႔သားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အူရီဒူးျမန္မာသည္ က႑ ၂ခုျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑တို႔တြင္ အဓိကထားၿပီး ျပည္သူလူထုကို ကူညီပ့ံပိုးေပးလိုပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာမွ ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနခြဲ ၂၁ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေငြေၾကး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၁ သန္း အျပည့္အ၀ ကူညီပံ့ပိုးထားၿပီး ေဆာက္လုပ္မႈကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ UNOPS ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႔စြန္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိင္ေသာ ျပည္သူလူထုအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနခြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္ ကရင္ႀကီးေက်းရြာ ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း (၄)ရြာတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ အိမ္ေထာင္စု ၁၀၂၃ အတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားရွိေနၿပီ ျဖစ္သည့္အျပင္ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပိန္ေတာေက်းရြာႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေက်းရြာ (၃)ရြာရွိ အိမ္ေထာင္စု ၁၁၆၆ စု အတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိ္နိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

၄င္းေဒသတဝိုက္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား အေနျဖင့္ မီးဖြားရန္အတြက္ မီးဖြားခန္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ မီးဖြားဆရာမ မ်ားမွာ ၄င္းတို႔၏ ေနအိမ္မ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္၍ မီးဖြားေပးၾကရသည္။ သန္႔ရွင္းမႈ အျပည့္အ၀မရွိေသာေၾကာင့္ မိခင္မ်ား ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား၏ အသက္ဆံုးရႈံးမႈႏႈန္းကို ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထုမွာ အေျခခံ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဗဟုသုတမ်ား အလြန္နည္းပါးၾကပါသည္။

ယခုအခါတြင္ ၁၁ ခုေျမာက္ ႏွင့္ ၁၂ ခုေျမာက္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ မ်ားရွိလာျခင္းေၾကာင့္ အနီးအနားရွိ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားအား အက်ိဳးျပဳ ေထာက္ပံ့မည့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေရးေပၚ မီးဖြားမႈဆိုင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္ျခင္း၊ မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား အသက္ဆံုးရံႈးမႈႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ေမြးကင္းစကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္ျခင္း၊ မီးဖြားျပီးကာစ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိႏုိင္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အသိအျမင္ ဗဟုသုတမ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ မွီျငမ္းစာရာနည္းလမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းလူထုအတြက္ ေစတနာဝန္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္ေပးႏုိင္ျခင္းႏွင့္ မီးဖြားဆရာမမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအရာရွိမ်ားအတြက္ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ေသာ ေနရာတစ္ခု ရရွိႏိုင္ျခင္း အစရွိသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအား ရရွိခံစားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အူရီဒူးျမန္မာ၏ Head of Corporate Communications ျဖစ္သူ ဦးတင့္ႏိုင္ထြဋ္မွ “အူရီဒူးဟာဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေပးအပ္ေနတဲ့ အတြက္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြဘ၀ တိုးတက္မႈကို အေလးထားပါတယ္။ ဒီလို အရည္အေသြးျပည့္မီတဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အရမ္းလိုအပ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေက်းလက္ေဒသေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕ျပအနီးအနားမွာရွိတဲ့ ရပ္ရြာေတြမွာဆို ပိုၿပီး လိုအပ္ပါတယ္။ ယခု က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဌာနခြဲေတြဟာဆိုရင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ေပးရန္အတြက္သာမကဘဲ ေနာက္မ်ိဳးဆက္အတြက္ က်န္းမာေရးျပည့္စံုေကာင္းမြန္မႈေတြ ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္ေသာ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ကို ရရွိမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြနဲ႔ ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ အသက္ေသဆံုးမႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: Ooredoo Myanmar

 

{Unicode}

အူရီဒူးမြန်မာသည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး သရက်ချောင်းမြို့နယ် နှင့် လောင်းလုံးမြို့နယ်တို့တွင် ၎င်းတို့လှူဒါန်းထားသော ၁၁ ခုမြောက် နှင့် ၁၂ ခုမြောက် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ အား ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ဤစီမံကိန်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ဒေသခံပြည်သူလူထုများ၏ ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များ အထူးသဖြင့် မိခင်များ၊ မွေးကင်းစကလေးငယ်များ နှင့် ကလေးသူငယ်များ၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအတွက် အဓိကထား၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်ဖြစ်သည်။

အဆိုပါ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ရက် တွင် တနင်္လာရီတိုင်း၊ ထားဝယ်ခရိုင်၊ သရက်ချောင်းကျေးရွာရှိ ပိန်းတောကျေးရွာ နှင့် လောင်းလုံးမြို့နယ်ရှိ ကရင်ကြီးရွာတို့၌ ကျင်းပခဲ့ပြီး တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးမှ လူမှုရေးရာနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာမှ ဝန်ကြီး ဦးဟိုပင်၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးမြင့်မောင်၊ ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဦးစောလုကာ နှင့် အတူ အစိုးရ အရာရှိများ၊ အားကစား နှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ UNOPS မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကျေးရွာပြည်သူလူထုများနှင့် အူရီဒူး မြန်မာအဖွဲ့သားများ တက်ရောက်ခဲ့သည်။

အူရီဒူးမြန်မာသည် ကဏ္ဍ ၂ခုဖြစ်သော ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍတို့တွင် အဓိကထားပြီး ပြည်သူလူထုကို ကူညီပံ့ပိုးပေးလိုပါသည်။ အူရီဒူးမြန်မာမှ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနခွဲ ၂၁ခုကို မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ဆောက်လုပ်ရန် ငွေကြေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃.၁ သန်း အပြည့်အ၀ ကူညီပံ့ပိုးထားပြီး ဆောက်လုပ်မှုကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန် UNOPS နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲများသည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ကျေးလက်နှင့် မြို့စွန်ဒေသများတွင် နေထိင်သော ပြည်သူလူထုအား ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနခွဲများမှ တစ်ဆင့် လောင်းလုံမြို့နယ် ကရင်ကြီးကျေးရွာ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာပေါင်း (၄)ရွာတွင် နေထိုင်ကြသော အိမ်ထောင်စု ၁၀၂၃ အတွက် ပိုမို ကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများရှိနေပြီ ဖြစ်သည့်အပြင် သရက်ချောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ပိန်တောကျေးရွာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာ (၃)ရွာရှိ အိမ်ထောင်စု ၁၁၆၆ စု အတွက် ပိုမို ကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ရရှိနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။

၎င်းဒေသတဝိုက်တွင် နေထိုင်ကြသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ အနေဖြင့် မီးဖွားရန်အတွက် မီးဖွားခန်း မရှိခြင်းကြောင့် မီးဖွားဆရာမ များမှာ ၎င်းတို့၏ နေအိမ်များသို့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်၍ မီးဖွားပေးကြရသည်။ သန့်ရှင်းမှု အပြည့်အဝမရှိသောကြောင့် မိခင်များ နှင့် မွေးကင်းစကလေးငယ်များ၏ အသက်ဆုံးရှုံးမှုနှုန်းကို မြင့်တက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဒေသများတွင် နေထိုင်ကြသော ကျေးလက်နေပြည်သူလူထုမှာ အခြေခံ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဗဟုသုတများ အလွန်နည်းပါးကြပါသည်။

ယခုအခါတွင် ၁၁ ခုမြောက် နှင့် ၁၂ ခုမြောက် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ များရှိလာခြင်းကြောင့် အနီးအနားရှိ ဒေသခံပြည်သူလူထုများအား အကျိုးပြု ထောက်ပံ့မည့် လုံခြုံစိတ်ချရသည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများကို ရရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့် အရေးပေါ် မီးဖွားမှုဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုများ ရရှိနိုင်ခြင်း၊ မိခင်နှင့် မွေးကင်းစကလေးငယ်များ အသက်ဆုံးရှုံးမှုနှုန်း လျော့နည်းလာခြင်း၊ မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော မွေးကင်းစကလေးသူငယ် ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုများ ရရှိနိုင်ခြင်း၊ မီးဖွားပြီးကာစ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ရရှိနိုင်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ အသိအမြင် ဗဟုသုတများ ပိုမိုရရှိနိုင်ခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော မှီငြမ်းစာရာနည်းလမ်းကောင်းများနှင့် ဒေသတွင်းလူထုအတွက် စေတနာဝန်ထမ်းများအား လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ခြင်းနှင့် မီးဖွားဆရာမများနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရာရှိများအတွက် ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော နေရာတစ်ခု ရရှိနိုင်ခြင်း အစရှိသည့် အကျိုးကျေးဇူးများအား ရရှိခံစားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

အူရီဒူးမြန်မာ၏ Head of Corporate Communications ဖြစ်သူ ဦးတင့်နိုင်ထွဋ်မှ “အူရီဒူးဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးအပ်နေတဲ့ အတွက် မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဘ၀ တိုးတက်မှုကို အလေးထားပါတယ်။ ဒီလို အရည်အသွေးပြည့်မီတဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရမ်းလိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျေးလက်ဒေသတွေနဲ့ မြို့ပြအနီးအနားမှာရှိတဲ့ ရပ်ရွာတွေမှာဆို ပိုပြီး လိုအပ်ပါတယ်။ ယခု ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဌာနခွဲတွေဟာဆိုရင် ပြည်သူလူထုအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေ ပေးရန်အတွက်သာမကဘဲ နောက်မျိုးဆက်အတွက် ကျန်းမာရေးပြည့်စုံကောင်းမွန်မှုတွေ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဒေသများတွင်နေထိုင်သော ကျေးလက်ပြည်သူများအနေဖြင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ကို ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေနဲ့ ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ အသက်သေဆုံးမှုနှုန်း လျော့ကျစေမှာဖြစ်ပါတယ်။” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

Ref: Ooredoo Myanmar

 

%d bloggers like this: