0 Shares 23 Views

တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳတတ္ေစရန္ တယ္လီေနာက ေဆာင္ရြက္

Feb 03, 2017
0 23

တယ္လီေနာသည္  တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေသာေနရာမ်ားတြင္  ေနထုိင္သည့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္နည္းေသာ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားကုိ ေဘးကင္း လုံၿခဳံသည့္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳမႈမ်ားအေၾကာင္း လုိက္လံေဟာေျပာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အဆုိပါ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အင္တာနက္ကုိ ေဘးကင္းလုံၿခဳံစြာအသုံးျပဳေစရန္ ႏွင့္ အြန္လုိင္းမွ တဆင့္ရရွိႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္း မ်ားကုိ အျပည့္အ၀အသုံးခ်ႏုိင္ေစရန္ စသည္တုိ႔ကုိအဓိကထား ေဟာေျပာသြားမည္ျဖစ္သည္။

“ဒီေက်းလက္ေဒသေတြကို ေရာက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ နည္းလမ္းကေတာ့ ေသခ်ာေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးထားတဲ့ ျပည္နယ္အလိုက္ ဆက္ဆံေရးအရာရွိေတြကေန တဆင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြက ျပည္တြင္းတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားေတြကုိ ေျပာဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း မတူညီတဲ့လႈမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ကုိေျပာဆုိဆက္ဆံႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ’ေဘးကင္းလုံၿခဳံတဲ့ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈ’  ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိလည္း သူတုိ႔က ေကာင္းေကာင္းနားလည္သေဘာေပါက္ေနတဲ့လူေတြျဖစ္ပါတယ္။ အက်ဳိးခံစားခြင့္နည္းတဲ့ ေက်းလက္က လူမႈ အသုိင္းအ၀န္းက လူေတြရဲ႕ လူမႈ စီးပြားလုပ္ငန္းေတြဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာေအာင္ ပညာေပးျမွင့္တင့္မႈေတြျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ ဒီဆက္ဆံေရးအရွာရွိေတြက အေရးႀကီးတဲ့ က႑ကေန ပါ၀င္ေနတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္” ဟု  တယ္လီေနာျမန္မာမွ Head of Business Sustainability ျဖစ္သူ ကုိမင္းသူကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ တယ္လီေနာအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ပိုင္း ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း) တို႔တြင္ ျပည္နယ္အလိုက္ ဆက္ဆံေရးအရာရွိ (၈) ေယာက္ ခန္႔အပ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံးသင္တန္းမ်ားကုိ မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆုံၿမဳိ႕နယ္ရွိ ေခ်ာင္းဆုံ၊ ရြာလြတ္၊ မူးရစ္ကေလး၊ ကမာေကး ႏွင့္ မုဒြန္း စသည့္ (၅) ေနရာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တယ္လီေနာ၏ ‘ေဘးကင္းသည့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ’ သင္တန္းမ်ားတြင္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အင္တာနက္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားခိုးယူခံရျခင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား၊ အင္တာနက္ အေျချပဳ လိင္ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညစ္ညမ္းစာတိုမ်ားေပးပို႔မႈမ်ား၊ အမုန္းစကားမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း  စသည္အြန္လုိင္းေပၚ တြင္ ႀကဳံေတြ႔ႏုိင္ရေသာ ေဘးအႏၱရယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားကုိေဟာေျပာျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ အြန္လုိင္းတြင္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ မည္သုိ႔ေနထုိင္ႏုိင္မည္ဆုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည္။

တယ္လီေနာအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း လူဦးေရ အနည္းဆံုး ၅၀,၀၀၀ ကို ‘ေဘးကင္းသည့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈ’ ႏွင့္ပက္သက္မႈမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားရာ ျပည္နယ္အလိုက္ ဆက္ဆံေရး အရာရွိမ်ားမွ တဆင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္လည္း အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီေနာ အေနႏွင့္ စာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္မ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ မိဘမ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၂၄,၀၀၀  ကုိ အလင္းအိမ္စင္တာမ်ားမွ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား စသည္ မတူညီသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တဆင့္ ေဘးကင္းသည့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပက္သက္၍ အသိပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တယ္လီေနာအေနျဖင့္ ေဘးကင္းသည့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပက္သက္ေသာ လမ္းညႊန္စာအုပ္ ၁,၅၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့သည္။

ကိုမင္းသူမွ ဆက္လက္၍ “တယ္လီေနာကေန မၾကာေသးမီကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းအရဆုိရင္  အင္တာနက္ အသုံးျပဳ သူေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးငယ္ေတြအေနနဲ႔ အင္တာနက္ရဲ႕ အက်ဳိးအျပစ္ေတြကုိ နားလည္ သေဘာ ေပါက္ဖုိ႔ ဘယ္ေလာက္အရးၾကီးတယ္ဆုိတာကုိ သိႏုိင္ပါတယ္။  တဖက္မွာလည္း ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ေနရာေတြမွာ ဒီသင္တန္းေတြကုိ ပုိ႔ခ်မယ္ဆုိရင္ ၿမဳိ႔ျပနဲ႔ ေက်းလက္ၾကားက ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နဲ႔ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈ ကြာဟခ်က္ႏူန္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ယုံၾကည္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဒီ့ထက္ မ်ားျပားတဲ့ လူေတြဆီကုိလည္း ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာႏုိင္ဖုိ႔ အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရးေတြကိုလည္း ဆက္လက္ ရွာေဖြသြားဖို႔ရွိပါတယ္။” ဟုေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ တယ္လီေနာသည္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အားလုံးရွိ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေသာေနရာမ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလွ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွိ ၿမဳိ႕နယ္ စုစုေပါင္း၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏူန္းေက်ာ္ကုိ ကြန္ရက္လႊမ္းၿခဳံထားႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။

တယ္လီေနာအေနျဖင့္ လာမည့္ငါးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၉၀% သို႔ မိုဘိုင္းခ်ိတ္ဆက္မႈကို ေပးအပ္သြားရန္  ကတိျပဳထားၿပီး  ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ သုံးစြဲသူ ၃၀ ရာခုိင္ႏူန္းေက်ာ္မွာ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ရွိသည္။

You may be interested

မတ္လမွာျမင္ေတြ႔ရေတာ့မယ့္ Apple AirPower wireless charger
Apple, NEWS
0 shares0 views

မတ္လမွာျမင္ေတြ႔ရေတာ့မယ့္ Apple AirPower wireless charger

Nwe Oo Thant - Feb 25, 2018

[Zawgyi] ျပီးခဲ့တဲ့လေတြတုန္းက Apple ကေန AirPower wireless charger ေတြကိုစမိတ္ဆက္ခဲ့ေပမယ့္ ဘယ္ခ်ိန္ဝယ္လို႔ရမယ္မွန္းမသိခဲ့ရပါဘူး။ ရက္တိတိက်က်ေတာ့မသိရေပမယ့္ မတ္လပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ ရႏုိင္မယ္လို႔ဆုိတဲ့အတြက္ သိပ္ေတာင္မလိုေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီ AirPower ေတြမတ္လမွာစဝယ္လို႔ရႏုိင္မယ္ဆိုတာက US မွာပဲအရင္ဆံုးျဖစ္မွာပါ။ US မွာေတာ့ Apple Store…

iPhone X Plus ရဲ႕ display ပံုမ်ားေပၚထြက္လာ
Apple, Mobiles & Tablets, NEWS
310 shares787 views

iPhone X Plus ရဲ႕ display ပံုမ်ားေပၚထြက္လာ

Nwe Oo Thant - Feb 25, 2018

[Zawgyi] 6.5-inch iPhone X Plus ရဲ႕ display ပံုေတြကေတာ့ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါျပီ။ ပံုထဲမွာေတာ့ တစ္ေယာက္ရဲ႕လက္ထဲမွာကုိင္ထားတဲ့ iPhone X Plus ရဲ႕ display ကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ျပီး သူ႔ရဲ႕ notch ကလည္း iPhone X…

18:9 Screen , Dual Selfie Camera မ်ားပါတဲ့ Alcatel 5 ကို ေၾကညာ
Android, HUBS, Mobiles & Tablets
169 shares37 views

18:9 Screen , Dual Selfie Camera မ်ားပါတဲ့ Alcatel 5 ကို ေၾကညာ

Ko Thuya - Feb 25, 2018

TCL က ဘာစီလိုနာမွာ က်င္းပေနတဲ့ Mobile World Congress (MWC) မွာ Alcatel 5 စမတ္ဖုန္းကို မိတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အဓိက စြမ္းရည္မ်ားက 18:9 Screen နဲ႔ Dual Selfie Camera မ်ား…

Most from this category