0 Shares 112 Views

တယ္လီေနာ၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အထူးနံပါတ္မ်ား ေလလံပြဲမွေန၍ က်ပ္သိန္း ၁၂၃၈ ရရွိ

Jan 24, 2017
0 112

 တယ္လီေနာျမန္မာလီမိတက္ ၏ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အထူးဖုန္းနံပါတ္ေလလံပြဲတြင္ အထူးဖုန္းနံပါတ္ အေရအတြက္ ၂၄ ခုကို ေလလံ တင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး အဆိုပါ ေရာင္းခ်ရမႈမွေန၍ ျမန္မာက်ပ္ေငြ စုစုေပါင္း ၁၂၃၈ သိန္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေလလံၾကမ္းခင္းေစ်းကို ဂဏန္း ၇ လံုးႏွင့္ ၈ လံုးတူ အပူးနံပါတ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၅၀ ႏွင့္ အျခားနံပါတ္မ်ား အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၃၀ သတ္မွတ္ထားၿပီး အဆိုပါ သတ္မွတ္ ပမာဏမ်ားထက္ ပိုမိုရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္ အားလံုးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေျမာက္ဒဂံု ရွိ သုခရိပ္ၿမံဳ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပရဟိတ ေဂဟာ (HHHP) သို႔ လႈဴဒါန္းသြားမည္ဟု တယ္လီေနာမွေန၍ အေစာပိုင္းကတည္းက အသိေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေလလံပြဲတြင္ ရရွိခဲ့ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ က်ပ္ေငြ ၃၇၈ သိန္းကို သုခရိပ္ၿမံဳ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပရဟိတ ေဂဟာသို႕ လွဴဒါန္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေလလံပြဲတြင္ ေစ်းအျမင့္ဆံုး ရရွိခဲ့သည့္ ဖုန္းနံပါတ္မွာ ၀၉၇၆၇၇၇၇၇၇၇ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၅၀ သိန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေလလံပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ဆင့္ကို MN Associates မွ ကူညီစိစစ္ေပးခဲ့သည္။ တယ္လီေနာ အေနႏွင့္ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ပြဲမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ အခအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး က်င္းပမည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာတို႔ကို ၾကိဳတင္ ေၾကညာသြားမည္ ျဖစ္သည္။

“တယ္လီေနာအေနနဲ႔ အသံုးျပဳသူေတြနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းၿပီး လိုအပ္ခ်က္ရွိေနတဲ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြဆီ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈ ေတြ ေပးအပ္ရတာကို အၿမဲတမ္း ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုက “သံုးစြဲသူေတြကို ကူညီ ေထာက္ပံ့ ဖို႔” ျဖစ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ဘဝေတြကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆက္သြယ္ေရးရဲ႕ အင္အားနဲ႔ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အထူး ဖုန္းနံပါတ္ေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အသံုးျပဳသူေတြ အေနနဲ႔လည္း အက်ိဳးခံစားခြင့္ နည္းပါးတဲ့ ကေလးငယ္ေတြကို ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ စိတ္အားထက္သန္ေနတယ္ ဆိုတာကို ဒီေန႔ မ်က္ျမင္ ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရ ပါတယ္” ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ Chief Marketing Officer ျဖစ္သူ Joslin E Myrthong က ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ နံပါတ္အလွေလလံပြဲမ်ားအား ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေတာင္ႀကီး တို႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း အက်ိဳးအျမတ္ အေနႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅၆၂ သန္းရရွိခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလလံပြဲမွ ရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားအား ျမန္မာေရြ႕လ်ားပညာသင္ၾကားေရးစီမံကိန္း (myME) သို႔ လႈဴဒါန္းခဲ့ၿပီး မႏၱေလးတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေလလံပြဲမွရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမတ္ေလးရံု ဘုန္းေတာ္ ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ သင္းခရိုင္ မိဘမဲ့ေဂဟာ မ်ားသို႔ လႈဴဒါန္းခဲ့သည္။  တတိယ အႀကိမ္ ေလလံပြဲမွ ရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုမူ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ဓမၼဝိဒူ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းသို႔ လႈဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

တယ္လီေနာ၏ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေလလံပြဲမ်ားကို စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေလလံပြဲမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း၊ မိဘမဲ့ ေဂဟာတို႔ အပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ လႈဴဒါန္းလ်က္ ရွိပါသည္။ အျခားလူမႈအက်ိဳးျပဳအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာတတ္ေျမာက္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးသည့္ ‘တယ္လီေနာအလင္းအိမ္’၊ အင္တာနက္ အသံုးျပဳရာတြင္ ေဘးကင္းၿပီး တာဝန္သိစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ကူညီေပးသည့္ ‘အားလံုးအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳသည့္ အင္တာနက္’၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ နည္းေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ျမန္မာေရြ႕လ်ား ပညာ သင္ၾကားေရးစီမံကိန္း၊ မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏိုင္သည့္ mHealth ႏွင့္ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ ၾကံဳေတြ႕ရသူမ်ားအတြက္ အေရးေပၚႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပံ့ အကူအညီမ်ား ေပးျခင္း စသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

You may be interested

မတ္လမွာျမင္ေတြ႔ရေတာ့မယ့္ Apple AirPower wireless charger
Apple, NEWS
0 shares0 views

မတ္လမွာျမင္ေတြ႔ရေတာ့မယ့္ Apple AirPower wireless charger

Nwe Oo Thant - Feb 25, 2018

[Zawgyi] ျပီးခဲ့တဲ့လေတြတုန္းက Apple ကေန AirPower wireless charger ေတြကိုစမိတ္ဆက္ခဲ့ေပမယ့္ ဘယ္ခ်ိန္ဝယ္လို႔ရမယ္မွန္းမသိခဲ့ရပါဘူး။ ရက္တိတိက်က်ေတာ့မသိရေပမယ့္ မတ္လပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ ရႏုိင္မယ္လို႔ဆုိတဲ့အတြက္ သိပ္ေတာင္မလိုေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီ AirPower ေတြမတ္လမွာစဝယ္လို႔ရႏုိင္မယ္ဆိုတာက US မွာပဲအရင္ဆံုးျဖစ္မွာပါ။ US မွာေတာ့ Apple Store…

iPhone X Plus ရဲ႕ display ပံုမ်ားေပၚထြက္လာ
Apple, Mobiles & Tablets, NEWS
0 shares237 views

iPhone X Plus ရဲ႕ display ပံုမ်ားေပၚထြက္လာ

Nwe Oo Thant - Feb 25, 2018

[Zawgyi] 6.5-inch iPhone X Plus ရဲ႕ display ပံုေတြကေတာ့ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါျပီ။ ပံုထဲမွာေတာ့ တစ္ေယာက္ရဲ႕လက္ထဲမွာကုိင္ထားတဲ့ iPhone X Plus ရဲ႕ display ကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ျပီး သူ႔ရဲ႕ notch ကလည္း iPhone X…

18:9 Screen , Dual Selfie Camera မ်ားပါတဲ့ Alcatel 5 ကို ေၾကညာ
Android, HUBS, Mobiles & Tablets
169 shares37 views

18:9 Screen , Dual Selfie Camera မ်ားပါတဲ့ Alcatel 5 ကို ေၾကညာ

Ko Thuya - Feb 25, 2018

TCL က ဘာစီလိုနာမွာ က်င္းပေနတဲ့ Mobile World Congress (MWC) မွာ Alcatel 5 စမတ္ဖုန္းကို မိတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အဓိက စြမ္းရည္မ်ားက 18:9 Screen နဲ႔ Dual Selfie Camera မ်ား…

Most from this category