လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ႏွစ္ရဲ႕ ဒီေန႔မွာ iPods ေတြကုိ စတင္ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္

လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ႏွစ္တာကာလျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၁ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ရက္ေန႔မွာ Steve Jovs ဟာ “1000 Songs in Your Pocket" (သီခ်င္းအပုဒ...

ဧၿပီလ၂၈ရက္ေန႔မွာ Apple ဟာ iTunes Music Store ကုိစတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္

၂၀၀၃ခုႏွစ္ရဲ႕ ဧၿပီလ၂၈ရက္ေန႔မွာ Apple Computer ကုမၸဏီဟာ iTunes Music Store ကုိစတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး iPod မွာရွိတဲ့ iTunes...

Top