Google က Trusted Contacts App ကို ျဖန္႔ခ်ီ

စမတ္ဖုန္းမ်ားဟာ မိသားစု၀င္မ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားၾကားမွာ လြယ္ကူစြာ ဆက္သြယ္ႏုိင္တဲ့ အေရးပါတဲ့ ကိရိယာမ်ား ျဖစ္လာပါၿပီ။ အေရးေပ...

Top